Vad har ni till provet?  (JAG UPPDATERAR SIDAN UNDER FREDAGEN 30 APRIL SÅ NI KAN LADDA OM SIDAN OCH TITTA IN EFTERHAND)

Förintelsen:

Jag pratade runt en powerpoint om Förintelsen som en process i fem steg. Till provet vill jag att ni har kan de stegen och kan ge exempel på det från den dokumentär som ni också såg. 

 Video:

 Powerpointen:

 

 Andra Världskriget:

 • Hitlers maktövertagande. Hur utnyttjade Hitler Riksdagsbranden för att omvandla Tyskland från demokrati till diktatur? Jag vill att du har koll på händelseförloppet kring maktövertagandet däremot så hoppar vi över Hitlers barndom och uppväxt. 
 • Jag pratade om orsakerna till kriget, de vill jag att ni har koll på.
 • Jag gick igenom ett antal större händelser när kriget utvecklades i Europa. Jag vill att ni ska veta vad som hände när:
  • September 1939 
  • Varför invaderades Norge och Danmark 9 april 1940
  • Hur gick det till när Frankrike besegrades?
  • Vad var Blitzen?
  • Operation Barbarossa juni 1941, vad var det?
  • El Alamein 
  • Stalingrad
  • D-Day
  • Berlin intas av Röda armén.
  • Hiroshima och Nagasaki

 

 Video Andra världskriget:

Powerpoint Hitlers maktövertagande:

Powerpoint Andra Världskriget:

Kalla Kriget:

Materialet är det som vi använt under lektionerna. De texter och videor du ser precis under här är sammanfattningar av det materialet.

I min powerpoint så finns det ytterligare material som ni inte har till provet, hoppa över det. 

Början på Kalla kriget är det vi tittat på. Vi tittade på de två konferenserna, Jalta och Potsdam. Jag vill att du ska kunna resonera kring hur man kan säga att det kalla kriget började på de konferenserna eller inte. 

Vi tittade på Churchills tal och Det långa telegrammet och hur de kanske var början till Kalla kriget. 

Vi tittade på Trumandoktrinen och Marshallplanen och hur de kanske var början. 

Till sist tittade vi på Staliniseringen av Östeuropa och Berlinmurens byggande. 

Jag vill helt enkelt att ni ska kunna resonera kring hur Kalla kriget började, hur mycket man kan skylla USA och hur mycket man kan skylla Sovjet för att det började? 

 

Konferenserna

Andra världskriget avslutades med två konferenser; i Jalta i februari och Potsdam under sommaren 1945. Den första på Jalta ägde rum innan kriget var slut och handlade om hur Tyskland skulle tvingas kapitulera och började skissa på hur Europa skulle styras efter kriget. Churchill, Roosevelt och Stalin enades om Polens gräns mot Tyskland och om att FN skulle skapas men var osams om krigsskadeståndets storlek. 

När segrarmakterna träffas i Potsdam på sommaren 1945 är kriget i Europa slut och de frågorna man nu intresserar sig för är hur man ska bygga upp Europa och sina egna länder. Det är alltså delvis andra frågor man diskuterar nu. Att Tyskland ska styras under en gemensam Allied Commision är en stor framgång. Krigsskadeståndet är ett exempel på en punkt man inte enas om. På Potsdamkonferensen så kan vi pckså se att misstänksamheten mellan Stalin och Truman börjar växa och vi kan börja ana att det kan bli en konflikt i framtiden mellan Sovjetunionen och USA. 

Video:

  

Atombomben

Hur kunde USA motivera att de använde och framställde ett så fruktansvärt vapen som atombomben? För att besvara den frågan så måste vi se världen som presidenten gjorde. USA var mitt i det värsta krig de hitintills hade upplevt. Hundratusentals amerikanska unga låg döda på slagfält runt om i världen och strider med Japan rasade fortfarande. Ett snabbt slut på kriget skulle rädda livet på tusentals amerikaner. Bombningen av städer och civila var tyvärr något som båda sidor av konflikten höll på med. Med en bomb kunde USA nu nå samma effekt. Genom att visa upp sin atombomb så skulle USA få Japan att ge sig och få ett slut på kriget. De skulle också visa resten av världen att de hade ett vapen långt mycket mäktigare än vad andra nationer hade nu. 

Sovjetunionen utvecklade ett eget atomvapen och gjorde sin första lyckade provsprängning 1949. 

Video: 

Trumandoktrinen och Marshallplanen

Under våren 1946 så började irritationen över Stalin och Sovjetunionen att öka. Det går inte att peka på en enskild händelse som är utlösande men utvecklingen i Polen och Stalins vägran att låta den gamla regeringen från 1939 att få makten och Stalins krav att den av honom upprättade kommunistregeringen skulle få makten är en av de första trätopunkterna. Inbördeskriget i Grekland är en annan. USA börjar misstänka att Sovjetunionen är ute efter att ta över flera Europeiska länder och att det löfte som Stalin gav på Jalta att det i alla befriade länder efter kriget skulle tillåtas fria val inte skulle hållas. I två dokument såg vi hur dessa amerikanska farhågor uttrycktes; i Långa telegrammet och i Churchills Järnridåtal. 

 Video:

Staliniseringen av Östeuropa

Att vissa europeiska länder hamnade under Sovjetunionens kontroll berodde på geografi och politiska intressesfärer. Under Andra världskriget hade Sovjet förlorat 20 miljoner invånare och fått stora delar av sitt territorium lagt i ruiner. Stalin visste att de inte skulle överleva ett krig till och tänkte sig därför att bygga upp en buffertzon mellan Sovjetunionen och Västeuropa i vilken man tänkte att ett framtida krig skulle kunna rasa. Det var också så att Röda armén var placerad i många östeuropeiska städer och hade övertaget i dessa länder. Ytterligare en faktor som bidrog var att många centraleuropeiska länder under mellankrigstiden hade förföljt kommunister och att aktiva kommunister flytt till Moskva där de kunde läras upp av Stalin. 

Maktövertagandet skedde genom att kommunisterna tog hand om uppbyggandet av en hemlig polis som skulle ta hand om avnazifieringen och uppletandet av krigsbrottslingar. Den hemliga polisen tog också hand om den mentala avnazifieringen. När kommunisterna misslyckats med att vinna fria val så krävde de en plats i regeringarna ändå och började motarbeta ländernas demokratiskt valda regeringar. Socialdemokraterna tvångsanslöts och på så sätt blev kommunisterna stora politiska partier. I valen fuskade kommunisterna och 1949 hade man avskaffat demokratin i samtliga östeuropeiska länder som man sen kontrollerade till 1989. 

 

 Video:

 Berlinmuren

 

 

 

Min powerpoint under föreläsningarna

 

Klicka här för att titta på presentationen (uppdateras efterhand).

Varför startade det Kalla kriget? 

1945 stred USA och Sovjet på samma sida i Andra världskriget. Varför blev de fiender under andra hälften av 40-talet? Medan du tittar på dokumentären så lista tre frågor som de blev osams om? Vad gjorde USA för att dra igång konflikten? Vad gjorde Sovjetunionen? 

1945: Folkets århundrade - Du sköna nya värld from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

 

Kalla krigets början del 1. Två viktiga dokument.

Det första är The Long Telegram från februari 1946

Den amerikanska presidenten Harry S Truman ville veta hur han skulle hantera Sovjetunionen och bad en tjänsteman på den amerikanska ambassaden i Moskva att skriva ett par rader om detta. Förfrågan hamnade på George Kennans bord och han passade på att skriva ett långt telegram (därav namnet) som svar. I sitt svar så är han väldigt uppriktig och frispråkig. Hela dokumentet är på 18 sidor och kan nås genom att klicka här.

Ni ska läsa dessa citat ur dokumenten. Efter den engelska texten kommer en svensk översättning gjord av mig. 

“[soviet policies are] to undermine the general and strategic potential of major western powers by a host of subversive measures to destroy individual governments that might stand in the Soviet path, to do everything possible to set the major Western powers against each other.”

” In summary, we have here a political force committed fanatically to the belief that with US there can be no permanent modus vivendi that it is desirable and necessary that the internal harmony of our society be disrupted, our traditional way of life be destroyed, the international authority of our state be broken, if Soviet power is to be secure.”

Svensk översättning:

Sovjets politik syftar till att underminera den generella och strategiska kapaciteten hos större västeuropeiska makter genom subversiva handlingar för att förgöra enskilda regeringar som skulle kunna stå i vägen för Sovjet, genom att göra allt som står i deras makt att ställa Västmakterna emot varandra.

Sammanfattningsvis har vi här en politisk kraft som fanatiskt ägnar sig åt övertygelsen, att med US kan det inte finnas ett varaktigt förhållningssätt, att det är önskvärt och nödvändigt att den interna harmoni vi har i vårt samhälle rubbas, vårt traditionella sätt att leva förstörs, att vår stats internationella auktoritet bryts, om sovjetisk makt ska kunna säkras.

Churchills tal i Fulton USA.

 

Engelskt textutdrag

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.  […].

The Russian-dominated Polish Government has been encouraged to make enormous and wrongful inroads upon Germany, and mass expulsions of millions of Germans on a scale grievous and undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy.”

Svensk översättning (första delen av Wikipedia, andra av mig)

Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i Central- och Östeuropas urgamla stater. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och befolkningarna runt dem ligger i vad jag måste kalla den sovjetiska sfären, och de är i en eller annan form underkastade inte endast sovjetiskt inflytande utan i mycket hög grad och i många fall stigande grad kontroll från Moskva. [...]

Den Rysslandsdominerade polska regeringen har uppmuntrats att begå enorma  och felaktiga ingrepp på Tyskland. Massutvisningar av miljontals tyskar sker nu på en beklagansvärd skala vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Kommunistpartierna, vilka alla var väldigt små i alla dessa östra europeiska stater, har höjts till överskattat inflytande och makt vida överskridande deras antal och strävar överallt att uppnå totalitär kontroll. Polisregeringar segrar nästintill varje gång och, med enda undantaget Tjeckoslovakien, så finns inte längre någon sann demokrati där.   

 

Frågor till detta

 1. Håller ni med om Churchills och Kennans analys av Sovjets intentioner 1946?
 1. Är någon mer extrem i sin analys?
 1. Hur menar Churchill att Sovjet har gjort för att ta makten i länderna?
 1. Finns det någon sanning i detta?
 1. Churchill talar om Tjeckoslovakien och Polen, vilka händelser åsyftar han?
 1. Tycker ni att den här typen av dokument är bra förklaringar till att Kalla Kriget börjar?

 

Början på det Kalla kriget del 2 

Trumandoktrinen

När Roosevelt dog och Harry S Truman tog över som president över USA så ändrades USA:s utrikespolitik. Truman var mer negativ till Sovjet och mer skeptisk till världskommunismen än Roosevelt. Han såg Stalin mer som ett hot än vad Roosevelt hade gjort.

Truman ändrade 1946 inriktningen på amerikansk utrikespolitik, den här ändringen kallas Trumandoktrinen. En doktrin är en samling politiska initiativ som anger en ny inriktning på utrikespolitiken.

Trumandoktrinen går ut på följande tankar; Hitler, den japanska regimen och Lenin hade kommit till makten i ekonomiskt och politiskt instabila ickefungerande stater. I stater där demokratiska krafter inte lyckats stå emot de odemokratiska krafterna. De hade lyckats därför att marknadsekonomin inte fungerat. Truman tänkte alltså nu att om USA kunde stoppa ickedemokratiska gerillarörelser i Europa så kunde de stoppa att Europa och världen än en gång kommer att kastas in i ett världskrig. Alltså säger Truman nu att USA ska med alla tillgängliga medel bekämpa ickedemokratiska rörelser till fördel för demokratiska rörelser i världen. Det gör han när Grekland befinner sig på randen till ett inbördeskrig med en stark kommunistisk gerilla och Italien och Frankrike ser ut att kunna rösta fram väldigt starka kommunistiska partier.

Från Sovjets sida ses detta som att Truman tar till vapen mot världskommunismen. Från västs håll ser man det som att USA tar upp en lans för demokratin.

 

Marshallplanen

George Marshall var USA:s utrikesminister och hans plan var att med ekonomisk hjälp stödja demokratierna i Europa. Länderna som tog emot Marshallhjälpen, däribland Sverige, fick fördelaktiga lån av USA mot att de öppnade sina marknader för amerikanska varor och förband sig att handla med USA. Det var alltså en bra affär för USA också.

Från Sovjets sida så såg man detta som ett hot. USA producerade bättre varor än dem och det var ett sätt att släppa in kapitalismen om de hade tagit emot hjälpen. Av den anledningen förbjöd Stalin de östeuropeiska staterna att ta emot hjälpen.

Kalla kriget blev nu också en ekonomisk konflikt.

 

Vänsterns syn på det hela 

Blå Tåget har gjort en fin progglåt om det här:

 

Frågor:

Låten tar upp följande händelser. Hur menar låtförfattarna att dessa händelser ledde fram till splittringen mellan USA o Sovjet?

 • Japan Atombomber
 • Trumandoktrinen
 • Iran Oljan
 • Grekland inbördeskrig
 • Italien 48
 • Anställda vid staten FBI McCarthy
 • Med en osäkrad atombomb vid höften kan vi sjunga frihetens löften
 • Kina och Chiang Kai-shek
 • Koreakriget Syngman Rhee
 • Frankrike 54

Utifrån vad du lärt dig nu, på vad sätt var Kalla krigets början Sovjets fel? På vad sätt var det USA:s fel?