Klicka här för att ladda hem övningshäftet om rösträtt.

Mina anteckningar om 1800-talets utveckling (det jag gick igenom på tavlan)

Demokratisering svenskt 1800-tal.

Sverige inleder 1800 talet (1809) med en förnedrande förlust av Finland, ett område vi haft sedan 1300-talet.

Sverige väljer att på fredlig väg försöka återhämta sig.

Stora händelser under 1800talet i Sverige:

 

 • Jordbruket omvandlas.
 1. Skiftesrörelsen. Riksdagsbeslut 1827.
 2. Järnplogen, jordbruksarealen blir 4 ggr större. Lerjordar kan odlas upp.
 3. Klöver, ger bättre foder till boskapen. Behöver inte lägga jorden i träda när man växlar mellan foderväxter, sädesslag etc. En förutsättning var Skiftet.
 4. Potatisen, 3ggr så mycket näring som säd.
 • Befolkningsökning.
 1. 1800 var vi 2,3 miljoner inv. 1870 var vi 4,2 miljoner.
 2. Freden Vaccinet och Potatisen.
 3. Behovet av arbetskraft ökade inom Jordbruket, främst beroende på nyoling och skiftet, hus skulle flyttas.
 4. Vi får en klass av lönearbetare på landsbygden, antalet självägande bönder är mer eller mindre konstant.
 5. Statare, backstusittare, torpare. Misären är ibland mycket stor. Husbonden hade rätt enl lag att ge måttlig husaga, pryla upp dem helt enkelt.
 • Industrins framväxt.
 1. Textilindustrin, främst för inhemsk marknad.
 2. Järnmalmen har alltid varit en viktig export vara, dock blev den mindre när engelsmännen kom utvecklade metoden att använda stenkol istället för träkol. 1750 exporterade vi 38% av all världens tackjärn, 1800 13 % , 1850 3 %.
 3. Trävaruindustrin blev den största export industrin. Placerades vid älvar för transporter. 1740 18 standards, 1849 89 standards, 1855 256, 1900 1033. En standard är 4 m3.
 4. Ca 90 % försörjer inom jordbruket ca 1860.
 • Transportnätets framväxt.
 1. Göta Kanal 1832.
 2. 1854 Riksdagen beslutar att statlig Järnväg ska byggas. Stambanorna var färdiga ca 1870.
 3. Järnvägen binder samman landet. Spannmål kan fraktas till de stora hamnarna för export.
 4. Nya tätorter växer fram runt järnvägen.
 • Politiska Reformer och Demokratisering.
 1. Liberalism mot Konservatism.
  • Karl XIV Johan är ung fram till 1844. Han försöker genom att stoppa kritiska tidningar tex Aftonbladet, med hjälp av agenter, hålla koll på reformivrarana.
  • Kungen har stöd från de gamla priviligerade inom adeln.
  • Inom medelklassen och industrins män växer Liberalismen.
  • När Oskar I (Son till Karl XIV Johan) tillträder så inleds en reformperiod.
 2. SOCIALA:1842 Folkskolereformen. Fasta skolor i alla Socknar, med godkända lärare. Undervisning i Läsning, Skrivning, Räkning, Kristendomskunskap och Fosterlandskärlek, för alla barn mellan 7 och 13 år.
 3. EKONOMISKA:1846 avskaffas Skråväsendet. Alla svenskar skulle numera få driva handel och hantverk. Tullar mot större europeiska länder avskaffas också.
 4. POLITISKA: Kravaller i Stockholm 1848, krav på riksdagsreformer från Liberalerna.
  • Liberalerna krävde att den gamla Ståndsriksdagen skulle avskaffas, man tyckte att det var mycket orättvist att adeln som hade spelat ut sin roll i samhäller skulle ha mest makt i Riksdagen.
  • 1862 genomförs kommunallagarna, rösträtt ges till män efter inkomst och förmögenhet, en förmögen man kunde ha t ex 5000 röster medan en fattig hade en. På detta sätt röstade man till Kommun och Landsting.
  • 1865 genomförs en riksdagsreform under Louis De Geers regering. En tvåkammarriksdag införs, 1a kammaren utses av Landstinget, alltså beroende på förmögenhet. Även till 2a kammaren var man tvungen att ha en viss inkomst för att få rösta. Dock blev 2a kammaren mer folklig. 25 % av den manlig befolkningen fick rösträtt.
  • Arbetarna nådde inte upp till inkomststrecket. Bönderna blir de som gynnas mest.