Vad har ni till provet? 

Förintelsen:

Jag pratade runt en powerpoint om Förintelsen som en process i fem steg. Till provet vill jag att ni har kan de stegen och kan ge exempel på det från den dokumentär som ni också såg. 

 Powerpointen:

 Andra Världskriget:

 • Hitlers maktövertagande. Hur utnyttjade Hitler Riksdagsbranden för att omvandla Tyskland från demokrati till diktatur? Jag vill att du har koll på händelseförloppet kring maktövertagandet däremot så hoppar vi över Hitlers barndom och uppväxt. 
 • Jag pratade om orsakerna till kriget, de vill jag att ni har koll på.
 • Jag gick igenom ett antal större händelser när kriget utvecklades i Europa. Jag vill att ni ska veta vad som hände när:
  • September 1939 
  • Varför invaderades Norge och Danmark 9 april 1940
  • Hur gick det till när Frankrike besegrades?
  • Vad var Blitzen?
  • Operation Barbarossa juni 1941, vad var det?
  • El Alamein 
  • Stalingrad
  • D-Day
  • Berlin intas av Röda armén.
  • Hiroshima och Nagasaki

Powerpoint Hitlers maktövertagande:

Powerpoint Andra Världskriget:

Kalla Kriget:

Materialet är samlat här under.

I min powerpoint så finns det ytterligare material som ni inte har till provet, hoppa över det. 

Början på Kalla kriget är det vi tittat på. Vi tittade på de två konferenserna, Jalta och Potsdam. Jag vill att du ska kunna resonera kring hur man kan säga att det kalla kriget började på de konferenserna eller inte. 

Vi tittade på Churchills tal och Det långa telegrammet och hur de kanske var början till Kalla kriget. 

Vi tittade på Trumandoktrinen och Marshallplanen och hur de kanske var början. 

Jag vill helt enkelt att ni ska kunna resonera kring hur Kalla kriget började, hur mycket man kan skylla USA och hur mycket man kan skylla Sovjet för att det började? 

 

Min powerpoint under föreläsningarna

 

Klicka här för att titta på presentationen (uppdateras efterhand).

Varför startade det Kalla kriget? 

1945 stred USA och Sovjet på samma sida i Andra världskriget. Varför blev de fiender under andra hälften av 40-talet? Medan du tittar på dokumentären så lista tre frågor som de blev osams om? Vad gjorde USA för att dra igång konflikten? Vad gjorde Sovjetunionen? 

1945: Folkets århundrade - Du sköna nya värld from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

 

Kriget är slut och Tyskland är ockuperat.

Vi tänker oss att du är soldat i de allierade styrkorna. Året är 1945 och Nazityskland är besegrat. Du ska nu posteras i Berlin. Du har under det senaste året stridit i kriget och sett kompisar dö av tyska kulor. 

Innan du skickas iväg så visar dina befäl en film för dig. Det är en instruktionsvideo som alla måste se innan de placeras i Tyskland. 

Instruktionsvideon:

Frågor till videon:

 1.  Vilken inställning till tyskarna har du efter att ha sett videon? 
 2.  Tror du din inställning till tyskarna kommer påverka deras inställning till dig? 
 3. Filmen varnar för att tysk civilbefolkning, varför är tyskarna farliga? 
 4. Ska du behandla barn som oskyldiga? 
 5. Idag är ju filmen ganska överdriven men tror du att du hade tyckt det 1945? 

Efter filmen får du lite material av din chef och en biljett till Berlin.

Som ett led i att avnazifiera Tyskland så tvingades tyskar besöka koncentrationslägren.

Eure Schuld

 (Dessa Förbrytelser: Er Skuld) 

 

Du få också se de här affischerna:

IMG 1483

 

IMG 1484

 

IMG 1492

(VD står för Venereal desease som betyder könssjukdomar)

IMG 1493

Frågor:

 1. Vilken uppfattning om tyska kvinnor har du nu? 

 2. Varför tror du militären lägger pengar och tid på det här? Vilket syfte har de?

 

Nu går du ut med din kamera och fotograferar 

IMG 1485

 

IMG 1489

IMG 1488

Frågor till bilderna:

Hur väl verkar propaganda bilden av tyskar stämma med verkligheten?

Var är de tyska männen i slutet av kriget? 

Påverkar det din uppfattning om tyska kvinnor tror du?

 

När du kommer fram till Berlin går du ut en dag och filmar med din kamera.

Det här är vad du ser:

Frågor:

 1. De första bilderna är amerikanska och ryska soldater tillsammans, hur verkar stämningen mellan dem vara?

 2. Vad gör kvinnorna med spannarna?

 3. Hur verkar Berlins byggnader klarat kriget?

 

På sommaren 1945 så avskaffas förbudet att umgås med tyska kvinnor men misstänksamheten finns kvar mycket längre.

Du får se en journalfilm i juni 1945.

Beskriv hur livet i Berlin 1945 är för civilbefolkningen enligt denna brittiska journalfilm.

Journalfilmer skulle visas hemma för anhöriga och en intresserad allmänhet. Tror du det påverkar bilden den ger av livet i Berlin? Vad tror du de låter bli att visa? 

 

Kalla krigets början del 1. Två viktiga dokument.

Det första är The Long Telegram från februari 1946

Den amerikanska presidenten Harry S Truman ville veta hur han skulle hantera Sovjetunionen och bad en tjänsteman på den amerikanska ambassaden i Moskva att skriva ett par rader om detta. Förfrågan hamnade på George Kennans bord och han passade på att skriva ett långt telegram (därav namnet) som svar. I sitt svar så är han väldigt uppriktig och frispråkig. Hela dokumentet är på 18 sidor och kan nås genom att klicka här.

Ni ska läsa dessa citat ur dokumenten. Efter den engelska texten kommer en svensk översättning gjord av mig. 

“[soviet policies are] to undermine the general and strategic potential of major western powers by a host of subversive measures to destroy individual governments that might stand in the Soviet path, to do everything possible to set the major Western powers against each other.”

” In summary, we have here a political force committed fanatically to the belief that with US there can be no permanent modus vivendi that it is desirable and necessary that the internal harmony of our society be disrupted, our traditional way of life be destroyed, the international authority of our state be broken, if Soviet power is to be secure.”

Svensk översättning:

Sovjets politik syftar till att underminera den generella och strategiska kapaciteten hos större västeuropeiska makter genom subversiva handlingar för att förgöra enskilda regeringar som skulle kunna stå i vägen för Sovjet, genom att göra allt som står i deras makt att ställa Västmakterna emot varandra.

Sammanfattningsvis har vi här en politisk kraft som fanatiskt ägnar sig åt övertygelsen, att med US kan det inte finnas ett varaktigt förhållningssätt, att det är önskvärt och nödvändigt att den interna harmoni vi har i vårt samhälle rubbas, vårt traditionella sätt att leva förstörs, att vår stats internationella auktoritet bryts, om sovjetisk makt ska kunna säkras.

Churchills tal i Fulton USA.

 

Engelskt textutdrag

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.  […].

The Russian-dominated Polish Government has been encouraged to make enormous and wrongful inroads upon Germany, and mass expulsions of millions of Germans on a scale grievous and undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy.”

Svensk översättning (första delen av Wikipedia, andra av mig)

Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i Central- och Östeuropas urgamla stater. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och befolkningarna runt dem ligger i vad jag måste kalla den sovjetiska sfären, och de är i en eller annan form underkastade inte endast sovjetiskt inflytande utan i mycket hög grad och i många fall stigande grad kontroll från Moskva. [...]

Den Rysslandsdominerade polska regeringen har uppmuntrats att begå enorma  och felaktiga ingrepp på Tyskland. Massutvisningar av miljontals tyskar sker nu på en beklagansvärd skala vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Kommunistpartierna, vilka alla var väldigt små i alla dessa östra europeiska stater, har höjts till överskattat inflytande och makt vida överskridande deras antal och strävar överallt att uppnå totalitär kontroll. Polisregeringar segrar nästintill varje gång och, med enda undantaget Tjeckoslovakien, så finns inte längre någon sann demokrati där.   

 

Frågor till detta

 1. Håller ni med om Churchills och Kennans analys av Sovjets intentioner 1946?
 1. Är någon mer extrem i sin analys?
 1. Hur menar Churchill att Sovjet har gjort för att ta makten i länderna?
 1. Finns det någon sanning i detta?
 1. Churchill talar om Tjeckoslovakien och Polen, vilka händelser åsyftar han?
 1. Tycker ni att den här typen av dokument är bra förklaringar till att Kalla Kriget börjar?