Kubakrisen 1962

Under 13 dagar i oktober 1962 stod världen på randen till ett kärnvapenkrig. Det hela började med att amerikanskt spaningsflyg över Kuba fotograferade avfyrningsramper för sovjetiska kärnvapenmissiler. Från Kuba tar det bara några minuter för en missil att nå stora delar av USA och med kärnvapen på Kuba hade Sovjetunionen kunnat slå ut stora delar av den amerikanska kärnvapenarsenalen innan USA hunnit reagera. Terrorbalansen vilade helt och hållet på tanken att: USA vet att Sovjet kan förinta hela USA och västvärlden med kärnvapen. Sovjet vet att USA kan förinta stora delar av Sovjetunionen och den kommunistiska världen med kärnvapen. Båda vet att den andre kommer hinna få i väg sina raketer innan den som anfaller först lyckas slå ut dem. Alltså vet båda att ett anfall med kärnvapen är samma som självmord. 
Med missiler på Kuba så har Sovjet ett tu tre övertaget. Med missiler på Kuba kan de slå ut hela den amerikanska kärnvapenarsenalen innan de amerikanska raketerna hunnit lyfta med siktet inställt på Sovjet.  

Det är en livsfarlig situation för USA. 

Kennedys presidentbibliotek har samlat dokument och annat på en hemsida. Den ska ni använda er av idag.Klicka på länken: https://microsites.jfklibrary.org/cmc/ 

Frågor (Ni hittar dem i Classroom idag) 

 

Filmer om Kubakrisen (Extramaterial som inte är obligatoriskt utan för den intresserade)

Stanley Kubricks underbara Dr Strangelove driver hejdlöst med terrorbalansen och supermakternas oförmåga att samtala istället för att hota varandra med förintelse.

Kevin Costners Thirteen Days är en ganska bra dramatisering av Kubakrisen. 

Delen i dokumentärserien som jag länkar till ibland kan du se här: 

 

 

Berlinmuren

Tyskland 1945 var en besegrad och sönderbombad nation. Ni gjorde en övning för några lektioner sedan där ni tittade på bilder och läste om hur ockupationen av Tyskland gick till. Städerna var sönderbombade och civilbefolkningen var utsatt för fruktansvärda övergrepp och ett lika fruktansvärt lidande under krigets slutfas och ockupationens början. Civilbefolkningen lider alltid i krig. Kvinnor utsätts för sexuella övergrepp i en skala som vi inte sett tidigare. Stölder och plundring sker också dagligen.

Berlinblockaden 1948-1949

Tyskland och Berlin delas in i ockupationszoner. USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen får varsin bit av landet. Berlin delas in likadant. 

400px Germany occupation zones with border

Berlin 45

Läs om Berlinblockaden kort

Berlinupproret 1953. 

1953 så sänker kommunisterna i Östberlin lönerna för arbetarna och det blir droppen för folket. Tiotusentals berlinare går ut på gatorna och gör uppror. Det är först när sovjetiska stridsvagnar sätts in mot dem som upproret slutar. Kommunistregimen i Öst blir rädda för sin egen befolkning och terrorn börjar på riktigt. 

Berlinmuren 1961.

Titta på dokumentären.

Frågor:

1. Varför, i egna ord, tror du att Östtysklands regeringen valde att bygga Muren? Vilka alternativ hade de, enligt dig?

2. I dokumentären så berättar befolkningen hur de upplevde byggandet av muren. Ge tre exempel på olika privatpersoners reaktioner. 

 

 

Koreakriget 1950-1953

Koreakriget har följande faser som videon går igenom. Först får vi se hur slutet på Andra världskriget påverkar Koreahalvön. Sedan 1895 så var Korea ockuperat av Japan. Japanerna tvingade koreanerna att prata japanska och var ganska grymma kolonialherrar. 1945 så delar USA och Sovjetunionen på Korea. Det blir början på konflikten. 

Nordkorea styrs av Kim Il Sung som vill med våld återförena Korea under hans kommunistiska styre. Syd styrs av Synghman Ree, en auktoritär antikommunist. 1950 så går Stalin med på krig och Nordkorea anfaller. Först så går det bra för nordsidan men efter invasionen vid Inchon så vänder krigslyckan för nordsidan. 

FN har kunnat gripa in i konflikten efter att Sovjetunionen valt att bojkotta alla möten i Säkerhetsrådet. 

USA under FN-flagg når Yalufloden och gränsen till Kina, det får Mao i Kina att gå med i kriget och tillsammans med Nordkorea så tränger de tillbaka trupperna. 

Lidandet är stort på båda sidor och slutet blir att gränsen dras där den gick 1945. 

Titta på dokumentären:

 

Frågor till Koreakriget (de kommer i rätt ordning utifrån videon). Vill du hellre ha frågorna i ett Worddokument klickar du på den här meningen

Var Korea en fri nation när Andra världskriget slutade?

Hur delades Korea?

Blev Sydkorea en demokrati 1948?

Blev Nordkorea en demokrati?

Varför åkte Kim Il Sung till Moskva 1948?

1949 så händer två viktiga saker för världskommunismen vilka tvåhändelser tror du jag tänker på?

Varför bryter kriget ut 1950 och inte innan?

Hur reagerar FN?

Varför går USA in i kriget?

Hur lång tid trodde amerikanerna att kriget skulle pågå?

Hur gick kriget först (Sommaren 1950)?

Vad hände vid Inchon?

Hur långt gick amerikanska trupper geografiskt?

Varför gick Kina med i kriget?

Hur utvecklas kriget nu?

Hur hade de amerikanska soldaterna det?

Hur tänker Truman om atombombens användande?

Varför blir det inget atomvapenkrig?

Hur undveks ett krig direkt mellan USA och Sovjet?

Varför blev det inget krig mellan Kina o USA?

Hur behandlades amerikanska krigsfångar?

Kriget har kallats det glömda kriget, vad menas med det?

Hur behandlas civilbefolkningen under kriget?

Gör USA sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Hur slutar kriget? 

 

Onsdag 18 mars

I historia ska ni idag arbeta med Kalla krigets början del 1 och del 2. Det ligger frågor inlagda i uppgiften, de ska du besvara i ett dokument som du ska lämna in på Vklass. Idag kommer det ligga en inlämningsmapp på Vklass som du lägger ditt dokument i efter lektionens slut. Har du inte lämnat in så har du inte deltagit i dagens lektion och får frånvaro. Jag kommer inte betygsätta det ni lämnar in. Hinner ni inte alla frågor lämnar ni in det ni gjort. 

Om (eller kanske rättare sagt när) Vklass inte fungerar så använder vi Google Classroom

S19Dhi classroom

Google classroom är ett jättebra ställe att fråga mig på, så slipper vi belasta Vklass i onödan. Logga in där direkt så jag ser att det funkar. Sprid gärna detta till klasskompisarna . 

På fredag är det utvecklingsamtal som sker enligt din mentors instruktioner.

Jag kommer under tiden att titta på lite olika digitala lösningar och kommer att försöka hitta bra lösningar för närvarokoll och inlämning, diskussioner och annat. 

Kalla krigets början del 1. Två viktiga dokument.

Det första är The Long Telegram från februari 1946

Den amerikanska presidenten Harry S Truman ville veta hur han skulle hantera Sovjetunionen och bad en tjänsteman på den amerikanska ambassaden i Moskva att skriva ett par rader om detta. Förfrågan hamnade på George Kennans bord och han passade på att skriva ett långt telegram (därav namnet) som svar. I sitt svar så är han väldigt uppriktig och frispråkig. Hela dokumentet är på 18 sidor och kan nås genom att klicka här.

Ni ska läsa dessa citat ur dokumenten. Efter den engelska texten kommer en svensk översättning gjord av mig. 

“[soviet policies are] to undermine the general and strategic potential of major western powers by a host of subversive measures to destroy individual governments that might stand in the Soviet path, to do everything possible to set the major Western powers against each other.”

” In summary, we have here a political force committed fanatically to the belief that with US there can be no permanent modus vivendi that it is desirable and necessary that the internal harmony of our society be disrupted, our traditional way of life be destroyed, the international authority of our state be broken, if Soviet power is to be secure.”

Svensk översättning:

Sovjets politik syftar till att underminera den generella och strategiska kapaciteten hos större västeuropeiska makter genom subversiva handlingar för att förgöra enskilda regeringar som skulle kunna stå i vägen för Sovjet, genom att göra allt som står i deras makt att ställa Västmakterna emot varandra.

Sammanfattningsvis har vi här en politisk kraft som fanatiskt ägnar sig åt övertygelsen, att med US kan det inte finnas ett varaktigt förhållningssätt, att det är önskvärt och nödvändigt att den interna harmoni vi har i vårt samhälle rubbas, vårt traditionella sätt att leva förstörs, att vår stats internationella auktoritet bryts, om sovjetisk makt ska kunna säkras.

Churchills tal i Fulton USA.

 

Engelskt textutdrag

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.  […].

The Russian-dominated Polish Government has been encouraged to make enormous and wrongful inroads upon Germany, and mass expulsions of millions of Germans on a scale grievous and undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy.”

Svensk översättning (första delen av Wikipedia, andra av mig)

Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i Central- och Östeuropas urgamla stater. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och befolkningarna runt dem ligger i vad jag måste kalla den sovjetiska sfären, och de är i en eller annan form underkastade inte endast sovjetiskt inflytande utan i mycket hög grad och i många fall stigande grad kontroll från Moskva. [...]

Den Rysslandsdominerade polska regeringen har uppmuntrats att begå enorma  och felaktiga ingrepp på Tyskland. Massutvisningar av miljontals tyskar sker nu på en beklagansvärd skala vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Kommunistpartierna, vilka alla var väldigt små i alla dessa östra europeiska stater, har höjts till överskattat inflytande och makt vida överskridande deras antal och strävar överallt att uppnå totalitär kontroll. Polisregeringar segrar nästintill varje gång och, med enda undantaget Tjeckoslovakien, så finns inte längre någon sann demokrati där.   

 

Frågor till detta

  1. Håller ni med om Churchills och Kennans analys av Sovjets intentioner 1946?
  1. Är någon mer extrem i sin analys?
  1. Hur menar Churchill att Sovjet har gjort för att ta makten i länderna?
  1. Finns det någon sanning i detta?
  1. Churchill talar om Tjeckoslovakien och Polen, vilka händelser åsyftar han?
  1. Tycker ni att den här typen av dokument är bra förklaringar till att Kalla Kriget börjar?