Dokumentär om Hitlers väg till makten.

 


The Nazis, A Warning From History 1 'Helped... by KnewTube

Powerpoint om familjen Hitler.

 Klicka här för att visa ppt:n.

Den tidigare imperialismen (första hälften av 1800-talet)

Video ur serien Empire med Niall Ferguson.

Titta på videon här:

 

Sammanfattning i powerpoint gjord av mig.

 

Den industriella revolutionen.

Läs och besvara frågor om hur det var att arbeta i textilindustrin. 

Här hittar ni övningen. Anteckna svaren och var beredd att diskutera övningen nästa gång. 

 

Mitt material på området består dels av en genomgång där förutsättningarna gås igenom. Dels en källövning om barnarbete som eleverna får arbeta med. Se en videoinspelning av genomgången här:

 

Presentationen.

Här kan du se presentationen:

 

 

 

Ladda hem den i ppt-format och anpassa den efter behov.

Ladda hem powerpointen genom att klicka här.

 

Orsaker och händelseförlopp

 

Napoleon och slutet på franska revolutionen.

 

Bostonmassakern.

Källa A Paul Reveres bild.

204px Boston Massacre high res

(Klicka på bilden för att komma till en större kopia) 

Bilden ovan är en samtida bild som amerikanarna själva spred. Texten lyder:

”The BLOODY MASSACRE perpetrated in King Street BOSTON March 5th 1770 by a party of the 29th Reg

Unhappy Boston! See thy Sons deplore

Thy hallow’d Walks besmear’d with guiltless Gore

While faithless P-n and his savage Bands

With murd’rous Rancour stretch their bloody Hands

Like fierce Barbarians grinning o’er their Prey

Approve the Carnage and enjoy the Day” 

ENGELSKA SVENSKA
Thy Din
Deplore Beklaga, begråta
Hallow’d (Hallowed) Heliga
Besmear’d Nedsmutsad, Besudlad
Gore Sårskorpa
P-n Avser kapten Preston
Rancour Fiendeskap, hätskhet
   

 

Källa B John Hancocks tal på fyraårsdagen av händelsen.

hancockstal

 

Källa C Den engelska sidan av berättelsen. Kapten Prestons vittnesmål.

På måndag kväll vid klockan åtta blev två soldater attackerade och slagna. I syfte att utöka konflikten så bröt sig stadsbefolkningen in i två möteshus och ringde i klockorna .... .

Klockan nio kom några ur vaktstyrkan och informerade mig om att invånarna i staden samlats för att attackera truppen och att de ringde i klockorna för detta syfte [Alltså amerikanarna ringde i klockorna för att fler skulle komma till platsen för att delta i bråket]... .

På min väg dit [till de brittiska trupperna] såg jag folk i väldigt upprört tillstånd, jag hörde hur de använde ett ytterst grovt språk och framförde förskräckliga hot gentemot soldaterna. På bara några få minuter sedan jag anlänt till vaktposten passerade säkert 100 personer och gick mot Tullhuset i vilket Kungens pengar förvaltas.

Omedelbart omringade de vakten som var posterad där och med påkar och andra vapen hotade de att hämnas på honom. Jag informerades snart av en av amerikanerna [townsman i org, åsyftar en amerikan] att de tänkte bära iväg soldaten från hans post och troligtvis mörda honom då bad jag honom att återvända med ytterligare information  och han återkom snart och intygade att han hört mobben berätta att de tänkte mörda honom [soldaten]. Jag befarade att detta förebådade en plundring av Kungens kista.

Omedelbart skickade jag en ... Officer och 12 män för att beskydda såväl vakten som Kungens pengar, varpå väldigt snart följde även jag med dem för att förhindra, om möjligt, att kaos utbröt, jag  befarade inte minst att soldaterna och officeren skulle tappa fattningen av de förolämpningar och provokationer som de utsattes för av upprorsmännen och därmed begå en oövertänkt handling.

… och genom att använda sina bajonetter i halvcirklar höll de [soldaterna] ett litet avstånd till dem [mobben]. Nej, jag var så långt från att avse ett dödsfall att jag tvingade soldaterna att bege sig till platsen för de olyckliga händelserna utan någon laddning i sina gevär; inte heller gav jag några order om att de skulle laddas. Detta återhållsamma beteende från min sida må påkalla klander emot mig; ändock är det bevis … vilket är det bästa och säkraste som erbjudas kan för att min avsikt aldrig var att handla offensivt utan dess motsats, och detta ej utan tvingande omständigheter [compulsion i original, vilket betyder att omständigheterna kan anses ha tvingat någon till att göra något de ej önskade.]

Mobben blev fler och fler och skymfningarna ökade, de slog sina påkar och klubbor emot varandra och skrek Kom igen era lurkar, era blodiga ryggar [org bloody backs], era hummer- uslingar [refererar till den engelska uniformen som var röd, likt en kokt hummer], skjut om ni vågar, fan ta er, skjut och bli fördömda, vi vet att ni inte vågar” och mer av den typen av språk användes. Nu befann jag mig mellan soldaterna och mobben, medlande mellan dem, jag utnyttjade alla mina krafter till att försöka övertyga dem att dra sig tillbaka fredligt, men till ingen nytta.

Medan jag således talade steg en av de soldater som hade fått ett hårt slag med en pinne lite åt ena sidan och avlossade omedelbart skott. Då jag vände mig mot och frågade honom varför han avlossat ett skott utan mina order slogs jag av en påk över armen vilket gjorde den obrukbar för en tid, ett slag som om det hade placerats på mitt huvud istället säkerligen hade förgjort mig. På detta följde en allmän attack mot männen [de engelska soldaterna] genom att ett stort antal klubbor och snöbollar kastades på dem, samtidigt hördes rop bakifrån fan ta  er, era blodhundar [bloods]- varför skjuter ni inte”. Genast avlossade tre eller fyra soldater sina vapen, den ena efter den andra, och direkt efter det tre till i samma förvirring och brådska. Folkmobben sprang då därifrån, förutom tre olyckliga män som omedelbart slocknade, ;.. ytterligare en död, tre andra med livshotande skador och fyra lätt sårade. Hela denna melankoliska affär varade i nästan 20 minuter.

När jag frågade soldaterna varför de avfyrat skotten utan att jag givit order om detta så svarade de att de tyckt sig höra ordet eld! och antog att det kommit från mig. Så kan mycket väl varit fallet då många i folkmobben ropat eld, eld, men jag försäkrade männen att jag inte givit någon sådan order. … Sammanfattningsvis, det var inte möjligt för soldaterna att höra vem som gav ordern eld och vem som sa sluta eldgivning.   

Källa D Försvarsadvokaten John Adams slutplädering i rättegången.

 

 Filmklippet är hämtat ur tv-serien John Adams som ni hittar på HBO. John Adams var USAs andra president och var med under alla händelser under det amerikanska frihetskriget. 

Uppgift.

till uppgifthäftet och besvara frågorna om Bostonmassakern.

 

Boston Tea Party.

Källa E. Stämningen i hamnen i Boston mellan engelsmän och amerikanare. 

 

Även detta klipp är från TV-serien John Adams. Mannen som diskuterar med tulltjänstemannen är John Hancock, samme man som höll talet ovan om Bostonmassakern. Mannen som ropar att de ska "Shame on you!" är Samuel Adams, han är också en av ledarna för Boston Tea Party.

Källa F Scen ur en amerikansk tv-serie från 50-talet.

 

 Johnny Tremaine var en tv-serie som gick i tvs barndom i USA. 

Källa G Några siffror om Boston Tea Party

 Klicka här för att komma till siffrorna.

Uppgift Boston Tea Party.

Gå till uppgiftshäftet och besvara Boston Tea Party. 

Independence Day.

Källa H Självständighetsförklaringen.

"

I KONGRESSEN, 4 juli 1776

Den enhälliga deklarationen av Amerikas tretton förenta stater

När det under den mänskliga historiens gång blir nödvändigt för ett folk att upplösa de politiska band, som har förbundit dem med ett annat folk, för att bland världens makter inta den självständiga och jämbördiga ställning som både naturliga och gudomliga lagar berättigar dem till, krävs av respekt för världsopinionen att de redogör för orsakerna bakom separationen.

Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke; att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka. Klokheten påbjuder att styrelseformer som inrättats sedan lång tid tillbaka, inte bör ändras av alltför lättvindiga eller flyktiga skäl; och likaledes har all erfarenhet visat att människor är mer benägna att lida, om det onda är uthärdligt, än att avskaffa de styrelseformer vid vilka de har vant sig. Men när en lång kedja av missbruk och övergrepp uppenbarar en medveten plan att försätta dem under total despotism, så är det folkets rättighet – det är deras plikt – att avskaffa en sådan styrelseform och att skapa nytt skydd för sin framtida säkerhet. Sådant har dessa koloniers tålmodiga lidande varit, och sådan är nu nödvändigheten av att förändra dessa koloniers tidigare styrelseformer. Den nuvarande kungen av Storbritanniens historia är en historia om upprepade oförrätter och övergrepp, vilka alla haft som direkt syfte att upprätta ett oinskränkt tyranni över dessa stater. För att styrka detta, låt fakta framläggas inför en öppen värld.

Han har vägrat att godkänna lagar som är synnerligen viktiga och betydelsefulla för det allmännas bästa.

Vi har vid varje övergrepp i allra ödmjukaste ordalag bett om upprättelse. Våra upprepade skrivelser har besvarats endast med upprepade kränkningar. En furste, vars karaktärsdrag sålunda vid varje handling motsvarar en tyranns, är olämplig att regera över ett fritt folk.

Inte heller har vi undlåtit att uppmärksamma våra brittiska bröder på förhållandena. Vi har från tid till otid varnat dem för försök från deras parlament att utsträcka en oberättigad lagstiftning över öss. Vi har påmint dem om omständigheterna kring vår emigration och bosättning här. Vi har vädjat till deras inneboende rättsmedvetenhet och storsinthet, och vi har besvärjat till våra gemensamma släktband för att de ska ta avstånd från dessa övergrepp, som oundvikligen skulle störa våra förbindelser och vår korrespondens. Även de har varit döva inför rättfärdighetens och blodsförvantskapets röst. Vi måste därför slå oss till tåls med den nödvändighet, som påbjuder vår separation, och se på dem på samma sätt som vi ser på resten av mänskligheten: fiender i krig; i fred vänner.

Vi, representanterna för Amerikas förenta stater, församlade till allmän kongress och vädjande till den högsta domsmakten i världen att se det berättigade i vårt uppsåt, kungör och förklarar högtidligt, i namn av och med bemyndigande av folket i dessa kolonier, att dessa förenade kolonier är och med rättighet bör vara fria och självständiga stater; att de är lösta från alla trohetsförbindelser till den brittiska kronan; och att alla politiska förbindelser mellan dem och Storbritannien är och bör vara fullständigt upplösta; och att de, som fria och självständiga stater, har full rätt att föra krig, sluta fred, ingå allianser, upprätta handelsförbindelser samt utföra alla andra handlingar och ting som självständiga stater har rätt till.

Till stöd för denna förklaring, med fast tillit till den gudomliga försynens omsorg, förpliktigar vi oss gemensamt mot varandra med våra liv, vår egendom och vår heliga ära.

Undertecknat i ORDNINGSFÖLJD och

på KONGRESSENS VÄGNAR JOHN HANCOCK, PRESIDENT."

Källa I Dramatisering av Declaration of Independence.

 

Även detta ifrån John Adams. Figurer som Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Hancock dyker upp i filmsnutten. Merparten av dokumentet skrevs av Jefferson.

Källa J Bruket av Independece day i dag.

 

Klipp ifrån filmen Independence day från 1996. 

Gör nu de sista uppgifterna i uppgiftshäftet. Här hittar du frågorna.

USAs historia

Fram till Frihetskriget.

Frihetskriget.

 

Med hjälp av ppt och boken:

Vilka var de tre viktigaste orsakerna till att USA bildades?

Hur kunde Storbritannien gjort för att förhindra detta?

Varför lyckades USA vinna emot världens mäktigaste armé?

Arbetet med historiska personligheter.

Ni hittar instruktioner i denna pdf-fil

Upplysningen 

Jag använder den här powerpointen: