Examination Latinamerika 

Fråga

Varför går utvecklingen i Nord- och Sydamerika så olika under 1800- och 1900-talen? Titta på de utvecklingsvägar (Rasismen, motsättningen stad – land, trycket från imperialismen / omvärlden och världskrigen) och analysera dem som förklaringsmodell. En jämförelse mellan hur de påverkade Nord- och Sydamerika är en analysmodell. Ett sätt kan vara att titta på de olika utvecklingsvägarna och se vilken / vilka av dem som enligt dig faktiskt hjälper oss att förstå skillnaderna mellan Nord- och Sydamerika.

 

Formalia:

Jag tänker mig ca 2 A4 sidor text. Ni får skriva på lektionstid måndagen 11 oktober och onsdagen 13 oktober och får använda hjälpmedel, anteckningar osv. Inlämning sker onsdagen 13 oktober kl 23:59. Det ska i sig räcka att ni skriver under lektionstid men ni kan fortsätta arbetet hemma. 

 

 Betyg  E   C  A
 Analys 

 Du återger fakta som i sig har med frågan att göra men drar inga egentliga slutsatser ur faktan. 

 Du hanterar fakta osäkert

 Du drar enkla slutsatser

Du har relevant fakta och du drar slutsatser men den röda tråden saknas mellan fakta och slutsatser.

Du hanterar fakta med säkerhet.

Du drar välgrundade slutsatser. 

Du använder relevant fakta för att dra nyanserade slutsatser. 

Du hanterar fakta nyanserat och analytiskt

Du drar nyanserade analytiska slutsatser.