Frågor till provet 

 

Romarriket:

Hur uppstod Rom? 

Hur fungerade Republiken? 

Hur hanterade Republiken spänningar mellan rik och fattig?

Hur lockade Republiken andra folk runt om staden Rom att ansluta sig till riket?

Vilka var fenicierna (punerna)? 

Vad var utgången av puniska krigen?

Varför blev det ökade spänningar inom Romarriket?

Hur gick det till när Caesar tog makten?

Hur avskaffades Republiken och Kejsardöme infördes?

Varför föll Romarriket samman? Kan du lyfta fram en viktigare förklaring och berätta hur den bidrag till sammanbrottet.

Redogör för de inre orsakerna till rikets sammanbrott.

Redogör för de yttre orsakerna.

 

Medeltiden:

Hur styrs ett feodalt samhälle?

Hur påverkade Digerdöden adelns makt i Europa?

Hur påverkade städernas framväxt Kungamakten? 

 

 

 

Historiska enväldiga monarker

Grupper:

1.   1) Henrik VIII av England och hans fruar

2.   2) Elisabeth I

3.   3) Maria I av England Bloody Mary

4.   4) Ludvig XIV av Frankrike

5.   5) Gustav Vasa

6.   6) Katarina den Stora av Ryssland

 

Frågor till er monark

·         -Vad är personen känd för? Varför pratar vi fortfarande om dem?

·         -Hur gjorde de för att hålla kvar makten?

·         -Hitta tre andra fakta / frågor om personen som du tycker att dina klasskompisar ska känna till.

Fem på en gubbe / gumma, experter på en person. Läs in er på er person, det kommer att ta ca 30 minuter, sen kommer ni att placeras i tvärgrupper där ni ska berätta för varandra. Allt avslutas i helklass. 

 

Övergången till kungligt envälde.

Jag pratade kring den här powerpointen

Jag pratade om hur det medeltida samhället var uppbyggt kring familjeband och lojaliteter. När det inte finns en centralmakt så är det det mest logiska sättet att bygga ett samhälle. Kungen och Adlen hade ett gemensamt intresse av att hjälpa varandra. Kungen kunde styra och behålla makten och adelsmännen fick beskydd från andra adelsmän och hjälp om deras bönder gjorde uppror. Även bönderna vann beskydd av att underordna sig adeln och kungamakten. Kyrkan var den tidens kunskapsbank och Ärkebiskopen hade direktkontakt med Påven i Rom. Påven och den katolska kyrkan var den enda makthavaren som hade kontakter över hela Europa. Påven hade dessutom "kontakt" med Gud och kunde ge Kungen moraliskt rätt att göra vad Kungen ville. Kyrkan spred också kunskap i Europa.

Befolkningsmängden påverkar ekonomin och därmed maktförhållandena. Om befolkningen ökar så blir det mer konkurrens om jorden. Bönderna får svårare att lämna en elak adelsman eftersom det inte finns plats hos någon annan. Den som äger jorden har mer makt alltså. Mer människor betyder större marknader och en ökande marknad dock. Fler människor kan köpa dina skor om du är skomakare helt enkelt.

Om befolkningen minskar så minskar också konkurrensen om jorden. Efter Digerdöden t ex så blev många gårdar och åkermarker tomma och kunde tas i anspråk av andra. De som överlevde fick det bättre. De bönder som inte trivdes med sin adelsman kunde enklare söka sig till andra områden och enklare få plats där. Adelns makt minskar alltså relativt under perioder av befolkningsminskning. 

Städer växer fram på marknadsplatser när jordbruket specialiseras. Istället för att alla byar ska producera alla varor som de behöver så kan t ex den by som har bäst förutsättningar för att ha en kvarn ha en mjölnare med den som har bäst åkersmark för vete kan odla det. Det smidigaste är att man möts halvvägs och där blir en marknadsplats. 

Dessa marknadsplatser växer till städer och Kungamakten ser en möjlighet att beskatta dem och ge skydd tillbaka. Med pengar från handel kan kungarna bygga upp arméer och skapa förutsättningarna för en centralmakt.