Ni valde grupper och frågor och vi landade i detta:

Grupp 1 

Europa och klimatet. Hur ser EU:s egna utsläpp ut? Hur stor del av problemet är EU-länderna? Vad kan EU förändra inom organisationen? Hur kan EU bidra till en förändring och förbättring globalt?

Grupp 2 

Europa och migrationen. Hur ska EU kunna hantera det faktum att deras egen befolkning blir äldre och äldre och färre kan arbeta samtidigt som främlingsfientlighet och migrationskritik breder ut sig i Europa? Hur fungerar EU:s migrationspolitik idag?

Grupp 3

Europa, Demokratin och Världen. Kina ökar sitt inflytande över världens länder, USA har under fyra år med Trump gått emot isolering och konfrontation. Ryssland och Putin är mer och mer hotfulla emot Europa och har efter Ukrainakrisen visat att de inte drar sig för att med militära medel styra över andra länder. Även inom EU har medlemsstater som Ungern och Polen rört sig i en auktoritär riktning. Mänskliga rättigheter och demokrati är värden som färre och färre fokuserar på. Hur ska EU göra för att lyfta dessa frågor igen? Är det viktigt att EU står för dessa värden? Vad gör EU för att hjälpa den fattigare delen av världen rent konkret?

Grupp 4

Europa och ojämlikheten. Många av EU:s länder visar på ökade klyftor socialt mellan medborgarna. Det är klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan infödda och invandrare, mellan stad och landsbygd för att nämna några. Hur ska EU hantera detta?

Vi ska bestämma när seminarium ska ske nästa gång vi ses. 

Kompletterande instruktioner

Ni ska i era grupper göra en muntlig presentation av era slutsatser i ert arbete. Ni gör så att ni tar den fakta ni använde för att dra slutsatser (tex ni hade en siffra på att kvinnor tjänar 16 % mindre än män och tar ut 60 % mer föräldraledighet och drar därmed slutsatsen att de lägre lönerna beror på att kvinnor är hemma mer med barnen) sen lyfter ni fram era lösningar på detta. Allt är redan gjort men det blev så otydligt i era filmade seminarium därför kompletterar vi med en klassisk redovisning, en sammanfattning om man vill av vad ni kom fram till under arbetet innan och under seminariumet. 

 E  C  A

Presentationen återger fakta och slutsatser från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta och slutsatser

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

 

Presentationen analyserar relevant fakta och slutsatser.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.

 

Jag tänker mig att redovisningen är ca 10 minuter lång och den kan göras antingen live på Meet på lektionen eller spelas in innan och delas med mig på redovisningsdagen. 

Tidsplan:

 

V  9 3 Mars Omarbeta EU 4 Ester, Ellinor och Maja EU Frågan Lägessamtal för den som önskar
V 10 10 Mars Jobba med redovisning 11 Redovisningar visa eller live

Presentation av EU

Vi började presentationen med att titta på hur EU utvecklats från Andra världskriget och framåt. Efter kriget så var tanken att ett tredje världskrig skulle innebära slutet för mänskligheten rådande bland många beslutsfattare. Tanken på ett enat Europa hade funnits länge - Napoleon i början på 1800-talet var en ivrig påhejare t ex - och under 50-talet så organiserades Kol- och Stålunionen och Romfördraget som blev början på EG (Europeiska Gemenskapen). Med tiden så utökades samarbetet att gälla fler och fler områden. Från varor som skulle färdas fritt över gränser till tjänster, kapital och människor kan man förenklat uttrycka det. När samarbetet fördjupas och fler och fler länder går med så krävs det nya organisationsformer och därför kom EU att växa fram ur EG. 

Efter Murens fall så blev optimismen stark i världen och samarbetstanken vann mark. Många tongivande politiska ledare ville att Europa skulle bilda en form av Europas förenta stater (likt USA) och samarbete kring ekonomiska frågor stärktes. EMU och Euron var kronan på verket. 

2008 drabbades världen av Finanskrisen och 2015 drog Arabiska våren fram över Mellanöstern och satte igång en flyktingström främst från Syrien samtidigt som afrikanska flyktingar fortsatte att försöka ta sig in i ett allt mer stängt och ogästvänligt EU. 

Dessa två käftsmällar på EU-samarbetet och den följande Brexit som fullbordades i årsskiftet 20/21 har gjort att EU står inför stora förändringar just nu. Dessa ska vi diskutera längre fram när vi arbetar med Europafrågor. 

EU:s beslutsprocess

EU har tre organ som är inblandade i lagstiftningsprocessen.

Kommissionen. De lämnar förslag på lagar. Varje medlemsland har en Kommissionär. De är alltså 27 stycken idag.

Rådet (Ministerrådet). De består av ministrar från de olika medlemsländerna och beslutar tillsammans med Parlamentet.

Parlamentet. Folkvalda Europaparlamentariker. De beslutar tillsammans med Rådet.

 

 

 

 

Länk till Riksdagens EU på tio minuter (pdf)

Frågor till den broschyren och till genomgången:

1.     Vilka uppgifter har:

a)     Kommissionen

b)    EU-parlamentet

c)     Ministerrådet

2.     Vad är det som avgör vilka ministrar som sitter i ministerrådet?

3.     Vad innebär exklusiv respektive delad befogenhet?

4.     Vad innebär det att ministerrådet ofta fattar beslut genom konsensus och varför fattas beslut oftast på det sättet?

 

5.     Beskriv händelseförloppet när förslag blir till lag i EU!

Öppna upp blindkartan och fyll i de länder i Europa som du kan. Markera också de länder som är medlemmar i EU idag. Utan att kolla på en karta så klart. Klarar du alla 47 länderna??