Analysuppgift Samhällskunskap 2 efter FN-rollspelet

Ni ska lämna in en skriftlig analys av ert arbete inför och under FN-rollspelet.

Syftet är att jag ska kunna bedöma er insats under alla delar av arbetet även om jag inte hade förmånen att se er in action.

Arbetet ska vara på max två sidor. Det lämnas in på Classroom (ni får inlämningskod på lektionen) och ni har lektionstid till att arbeta med det under vilken jag finns tillgänglig för handledning och hjälp.

Uppgiften

Grunda dina slutsatser på fakta, vad du har läst om ditt land och frågorna alltså. Du ska alltså utgå ifrån lämpliga teorier och vetenskapliga fakta när du drar dina slutsatser i svaret på frågorna. Du avgör själv vilka teorier och fakta som är lämpliga att använda.

Del 1 som ska omfatta ca hälften av texten ska analysera utskottsarbetet.

·     Vilken utskottsfråga arbetade du med?

·     Vilka slutsatser drog du om ditt lands ståndpunkt i frågan? Varför drog du de slutsatserna?

·     Analysera ditt lands möjligheter att få igenom sin ståndpunkt i förhandlingarna utifrån relevanta fakta och teorier. Om du var förhindrad från att medverka i utskottsarbetet så får du besvara frågan hypotetiskt.

·     Hur gick det i resolutionsarbetet?

Del 2 som ska omfatta ca hälften av texten ska analysera arbetet i Generalförsamlingen.

·     Vilken generalförsamlingsfråga arbetade du med?

·     Vilka slutsatser drog du om ditt lands ståndpunkt i frågan? Varför drog du de slutsatserna?

·     Analysera ditt lands möjligheter att få igenom sin ståndpunkt i förhandlingarna utifrån relevanta fakta och teorier. Om du var förhindrad från att medverka i generalförsamlingsarbetet så får du besvara frågan hypotetiskt. 

Kriterie

E

C

A

Analys

En grundläggande analys finns. Dessa analyser syns i slutsatserna.

En utförlig analys finns genomgående. Dessa analyser lyfts fram i slutsatserna

En utförlig och nyanserad analys finns genomgående i texten. Dessa analyser är framträdande i slutsatsen.

Fakta

Grundläggande fakta används korrekt.

Fakta används på ett relevant och korrekt sätt.

Fakta är relevant och analytiskt använt.

Formalia

Arbetet fyller de formella krav som ställdes.

 

För att få filen i wordformat istället: