Kalla krigets början del 1. Två viktiga dokument.

Det första är The Long Telegram från februari 1946

Den amerikanska presidenten Harry S Truman ville veta hur han skulle hantera Sovjetunionen och bad en tjänsteman på den amerikanska ambassaden i Moskva att skriva ett par rader om detta. Förfrågan hamnade på George Kennans bord och han passade på att skriva ett långt telegram (därav namnet) som svar. I sitt svar så är han väldigt uppriktig och frispråkig. Hela dokumentet är på 18 sidor och kan nås genom att klicka här.

Ni ska läsa dessa citat ur dokumenten. Efter den engelska texten kommer en svensk översättning gjord av mig. 

“[soviet policies are] to undermine the general and strategic potential of major western powers by a host of subversive measures to destroy individual governments that might stand in the Soviet path, to do everything possible to set the major Western powers against each other.”

” In summary, we have here a political force committed fanatically to the belief that with US there can be no permanent modus vivendi that it is desirable and necessary that the internal harmony of our society be disrupted, our traditional way of life be destroyed, the international authority of our state be broken, if Soviet power is to be secure.”

Svensk översättning:

Sovjets politik syftar till att underminera den generella och strategiska kapaciteten hos större västeuropeiska makter genom subversiva handlingar för att förgöra enskilda regeringar som skulle kunna stå i vägen för Sovjet, genom att göra allt som står i deras makt att ställa Västmakterna emot varandra.

Sammanfattningsvis har vi här en politisk kraft som fanatiskt ägnar sig åt övertygelsen, att med US kan det inte finnas ett varaktigt förhållningssätt, att det är önskvärt och nödvändigt att den interna harmoni vi har i vårt samhälle rubbas, vårt traditionella sätt att leva förstörs, att vår stats internationella auktoritet bryts, om sovjetisk makt ska kunna säkras.

Churchills tal i Fulton USA.

 

Engelskt textutdrag

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in many cases, increasing measure of control from Moscow.  […].

The Russian-dominated Polish Government has been encouraged to make enormous and wrongful inroads upon Germany, and mass expulsions of millions of Germans on a scale grievous and undreamed-of are now taking place. The Communist parties, which were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy.”

Svensk översättning (första delen av Wikipedia, andra av mig)

Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i Central- och Östeuropas urgamla stater. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia, alla dessa berömda städer och befolkningarna runt dem ligger i vad jag måste kalla den sovjetiska sfären, och de är i en eller annan form underkastade inte endast sovjetiskt inflytande utan i mycket hög grad och i många fall stigande grad kontroll från Moskva. [...]

Den Rysslandsdominerade polska regeringen har uppmuntrats att begå enorma  och felaktiga ingrepp på Tyskland. Massutvisningar av miljontals tyskar sker nu på en beklagansvärd skala vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Kommunistpartierna, vilka alla var väldigt små i alla dessa östra europeiska stater, har höjts till överskattat inflytande och makt vida överskridande deras antal och strävar överallt att uppnå totalitär kontroll. Polisregeringar segrar nästintill varje gång och, med enda undantaget Tjeckoslovakien, så finns inte längre någon sann demokrati där.   

 

Frågor till detta

 1. Håller ni med om Churchills och Kennans analys av Sovjets intentioner 1946?
 1. Är någon mer extrem i sin analys?
 1. Hur menar Churchill att Sovjet har gjort för att ta makten i länderna?
 1. Finns det någon sanning i detta?
 1. Churchill talar om Tjeckoslovakien och Polen, vilka händelser åsyftar han?
 1. Tycker ni att den här typen av dokument är bra förklaringar till att Kalla Kriget börjar?

 

Början på det Kalla kriget del 2 

Trumandoktrinen

När Roosevelt dog och Harry S Truman tog över som president över USA så ändrades USA:s utrikespolitik. Truman var mer negativ till Sovjet och mer skeptisk till världskommunismen än Roosevelt. Han såg Stalin mer som ett hot än vad Roosevelt hade gjort.

Truman ändrade 1946 inriktningen på amerikansk utrikespolitik, den här ändringen kallas Trumandoktrinen. En doktrin är en samling politiska initiativ som anger en ny inriktning på utrikespolitiken.

Trumandoktrinen går ut på följande tankar; Hitler, den japanska regimen och Lenin hade kommit till makten i ekonomiskt och politiskt instabila ickefungerande stater. I stater där demokratiska krafter inte lyckats stå emot de odemokratiska krafterna. De hade lyckats därför att marknadsekonomin inte fungerat. Truman tänkte alltså nu att om USA kunde stoppa ickedemokratiska gerillarörelser i Europa så kunde de stoppa att Europa och världen än en gång kommer att kastas in i ett världskrig. Alltså säger Truman nu att USA ska med alla tillgängliga medel bekämpa ickedemokratiska rörelser till fördel för demokratiska rörelser i världen. Det gör han när Grekland befinner sig på randen till ett inbördeskrig med en stark kommunistisk gerilla och Italien och Frankrike ser ut att kunna rösta fram väldigt starka kommunistiska partier.

Från Sovjets sida ses detta som att Truman tar till vapen mot världskommunismen. Från västs håll ser man det som att USA tar upp en lans för demokratin.

 

Marshallplanen

George Marshall var USA:s utrikesminister och hans plan var att med ekonomisk hjälp stödja demokratierna i Europa. Länderna som tog emot Marshallhjälpen, däribland Sverige, fick fördelaktiga lån av USA mot att de öppnade sina marknader för amerikanska varor och förband sig att handla med USA. Det var alltså en bra affär för USA också.

Från Sovjets sida så såg man detta som ett hot. USA producerade bättre varor än dem och det var ett sätt att släppa in kapitalismen om de hade tagit emot hjälpen. Av den anledningen förbjöd Stalin de östeuropeiska staterna att ta emot hjälpen.

Kalla kriget blev nu också en ekonomisk konflikt.

 

Vänsterns syn på det hela 

Blå Tåget har gjort en fin progglåt om det här:

 

Frågor:

Låten tar upp följande händelser. Hur menar låtförfattarna att dessa händelser ledde fram till splittringen mellan USA o Sovjet?

 • Japan Atombomber
 • Trumandoktrinen
 • Iran Oljan
 • Grekland inbördeskrig
 • Italien 48
 • Anställda vid staten FBI McCarthy
 • Med en osäkrad atombomb vid höften kan vi sjunga frihetens löften
 • Kina och Chiang Kai-shek
 • Koreakriget Syngman Rhee
 • Frankrike 54

Utifrån vad du lärt dig nu, på vad sätt var Kalla krigets början Sovjets fel? På vad sätt var det USA:s fel? 

 

 

Koreakriget 1950-1953

Koreakriget har följande faser som videon går igenom. Först får vi se hur slutet på Andra världskriget påverkar Koreahalvön. Sedan 1895 så var Korea ockuperat av Japan. Japanerna tvingade koreanerna att prata japanska och var ganska grymma kolonialherrar. 1945 så delar USA och Sovjetunionen på Korea. Det blir början på konflikten. 

Nordkorea styrs av Kim Il Sung som vill med våld återförena Korea under hans kommunistiska styre. Syd styrs av Synghman Ree, en auktoritär antikommunist. 1950 så går Stalin med på krig och Nordkorea anfaller. Först så går det bra för nordsidan men efter invasionen vid Inchon så vänder krigslyckan för nordsidan. 

FN har kunnat gripa in i konflikten efter att Sovjetunionen valt att bojkotta alla möten i Säkerhetsrådet. 

USA under FN-flagg når Yalufloden och gränsen till Kina, det får Mao i Kina att gå med i kriget och tillsammans med Nordkorea så tränger de tillbaka trupperna. 

Lidandet är stort på båda sidor och slutet blir att gränsen dras där den gick 1945. 

Titta på dokumentären:

 

Frågor till Koreakriget (de kommer i rätt ordning utifrån videon). Vill du hellre ha frågorna i ett Worddokument klickar du på den här meningen

Var Korea en fri nation när Andra världskriget slutade?

Hur delades Korea?

Blev Sydkorea en demokrati 1948?

Blev Nordkorea en demokrati?

Varför åkte Kim Il Sung till Moskva 1948?

1949 så händer två viktiga saker för världskommunismen vilka tvåhändelser tror du jag tänker på?

Varför bryter kriget ut 1950 och inte innan?

Hur reagerar FN?

Varför går USA in i kriget?

Hur lång tid trodde amerikanerna att kriget skulle pågå?

Hur gick kriget först (Sommaren 1950)?

Vad hände vid Inchon?

Hur långt gick amerikanska trupper geografiskt?

Varför gick Kina med i kriget?

Hur utvecklas kriget nu?

Hur hade de amerikanska soldaterna det?

Hur tänker Truman om atombombens användande?

Varför blir det inget atomvapenkrig?

Hur undveks ett krig direkt mellan USA och Sovjet?

Varför blev det inget krig mellan Kina o USA?

Hur behandlades amerikanska krigsfångar?

Kriget har kallats det glömda kriget, vad menas med det?

Hur behandlas civilbefolkningen under kriget?

Gör USA sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Hur slutar kriget? 

 

Ungern 1956

Jag berättade om hur Ungern ockuperades av Sovjetunionen efter kriget. Under kriget hade Ungern slagits på Nazitysklands sida och ungerska nazister hade gjort sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp mot judar och andra på Budapests gator. När kommunisterna ska ta makten så börjar de med att kräva en plats i regeringen trots att de inte är i politisk position att göra så. Småbrukarpartiet hade fått 57% av rösterna i valet 1945, Kommunisterna 15%. 

Kommunisterna krävde ändå plats i regeringen och tog hand om Inrikesminister-posten, och därmed ansvaret för att straffa de som begått krigsförbrytelser. Under åren 1945-1947 så rensar de ut politiska motståndare och underminerar regeringen. 1949 har de till sist tagit makten och under Rakosi så inleds en period av stalinistisk terror emot civilbefolkningen. Hundratusentals dör, folket svälter. 

1953 dör Stalin och en period av upptining inleds. I Ungern blir det Imre Nagy som tar över och han reformerar ekonomin och avslutar terrorn emot befolkningen. 

1955 har han gått frö långt tycker Moskva och han avsätts och makten i Ungern går till Stalinisterna igen. Folket är i upplösning över detta. Ska de behöva genomleva en period till av stalinistisk terror? 

1956 håller Chrusjtjov (ny ledare i Sovjet efter Stalin) ett tal i vilket han fördömer Stalins terror och säger att kommunismen måste ha olika vägar. Han lättar på terrorn helt enkelt och gör det därmed svårt för Stalinisterna i Ungern att fortsätta styra. Folket i Ungern börjar vilja ha tillbaka Nagy och de reformer han genomförde. 

I oktober 1956 demonstrerar studenter i Budapest och kräver att Nagy och reformerna ska komma tillbaka. Först går kommunisterna med på det och Nagy får bilda en ny regering. I den regeringen så bjuder han in andra partier än kommunisterna. Det ser ut som om Ungern ska lyckas lämna Östblocket. 

Men den 30 oktober så stormar demonstranter kommunisternas högkvarter i Budapest och bränner porträtt av Stalin, böcker av Lenin och slår ihjäl några från den hemliga polisen. Moskva och Chrusjtjov börjar bli rädda att de tappat greppet om Ungern. De ångrar sig och bestämmer sig för att Nagy ska avsättas och Ungern ska återföras till Öst. 

Den 4 november så rullar sovjetiska tanks in på Budapests gator och våldsamma strider rasar i flera dagar. I december är upproret nedslaget och Ungern återförs till Östblocket. 

 

 

Berlinmuren

Tyskland 1945 var en besegrad och sönderbombad nation. Ni gjorde en övning för några lektioner sedan där ni tittade på bilder och läste om hur ockupationen av Tyskland gick till. Städerna var sönderbombade och civilbefolkningen var utsatt för fruktansvärda övergrepp och ett lika fruktansvärt lidande under krigets slutfas och ockupationens början. Civilbefolkningen lider alltid i krig. Kvinnor utsätts för sexuella övergrepp i en skala som vi inte sett tidigare. Stölder och plundring sker också dagligen.

Berlinblockaden 1948-1949

Tyskland och Berlin delas in i ockupationszoner. USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen får varsin bit av landet. Berlin delas in likadant. 

400px Germany occupation zones with border

Berlin 45

Läs om Berlinblockaden kort

Berlinupproret 1953. 

1953 så sänker kommunisterna i Östberlin lönerna för arbetarna och det blir droppen för folket. Tiotusentals berlinare går ut på gatorna och gör uppror. Det är först när sovjetiska stridsvagnar sätts in mot dem som upproret slutar. Kommunistregimen i Öst blir rädda för sin egen befolkning och terrorn börjar på riktigt. 

Berlinmuren 1961.

Titta på dokumentären.

Länk till Powerpoint Berlin.

Frågor:

1. Varför, i egna ord, tror du att Östtysklands regeringen valde att bygga Muren? Vilka alternativ hade de, enligt dig?

2. I dokumentären så berättar befolkningen hur de upplevde byggandet av muren. Ge tre exempel på olika privatpersoners reaktioner.

3. Redogör för följande:

a) Varför isolerade Sovjetunionen Berlin 1948? Hur löste de allierade situationen utan direkt krig om Berlin?

b) Varför bröt upproret mot kommunisterna ut 1953 i Berlin?

c)  Varför stoppade inte Västmakterna Berlinmurens byggande?