Frågor och svar inför provet.

Jag fick dessa frågor och tänker att det är fler som undrar. Mitt svar kommer under frågan.

Är det säkerhetsrådet som beslutar om det är ett krig? Isåfall, kan de permanenta medlemmarna lägga VETO och att det därav inte definieras som ett krig?

Det är säkerhetsrådet som beslutar om FN ska sätta in åtgärder emot en stat. Det kan vara ekonomiska sanktioner och FN-soldater. Om någon av de fem permanenta medlemmarna röstar nej till en insats så stoppas den, då har de använt sig av sin vetorätt. 
Generalförsamlingen kan bara uppmana en part i en konflikt att göra något och på sätt skapa opinion kring en fråga. Generalförsamlingen kan också ge Säkerhetsrådet i uppdrag att utreda och fatta beslut om något. Ibland kan det räcka, men det är Säkerhetsrådet som har sista ordet.


- Om FN har sagt att det är ett krig, vad gör FN då?

Det är Säkerhetsrådet som bestämmer om verkliga insatser ska göras, se svaret ovan.


- Om man ska reda ut varför någon har startat ett krig/hur man ska lösa det, vilken "metod" ska man använda? Alltså antingen hur beslut fattas (rationellt etc), hur beslutsfattare tänker (andra stater luras osv), orsaker till krig (t.ex. individnivå) eller systemteorier (ex. realismen)?

En omfattande analys använder alla verktygen för att mejsla fram en orsak / lösning. Om du tar en konflikt och betraktar den med Realismens glasögon så ser du vissa saker som du missat annars, det samma gäller om du använder Konstruktivistens glasögon. De tankar vi gick igenom och teorier om t ex rationellt tänkande eller Vested interests är ju delar av hur systemteorierna tänker och fungerar. Realismen använder sig mest av Rationellt tänkande men kan ju också förklaras av psykologisk perception. Om vi ska ha reda på orsaker till en konflikt så är det bra om vi har olika perspektiv och får fram flera orsaker. 

Analysuppgift Samhällskunskap 3 efter FN-rollspelet

Ni ska lämna in en skriftlig analys av ert arbete inför och under FN-rollspelet.

Syftet är att jag ska kunna bedöma er insats under alla delar av arbetet även om jag inte hade förmånen att se er in action.

Arbetet ska vara på max tre sidor, minst en. Det lämnas in på Vklass och ni har lektionstid till att arbeta med det under vilken jag finns tillgänglig för handledning och hjälp.

Uppgiften

Grunda dina slutsatser på fakta. Du ska alltså utgå ifrån lämpliga teorier och vetenskapliga fakta när du drar dina slutsatser i svaret på frågorna. Du avgör själv vilka teorier och fakta som är lämpliga att använda.

Del 1 som ska omfatta ca hälften av texten ska analysera utskottsarbetet.

  • Vilken utskottsfråga arbetade du med?
  • Vilka slutsatser drog du om ditt lands ståndpunkt i frågan? Varför drog du de slutsatserna?
  • Analysera ditt lands möjligheter att få igenom sin ståndpunkt i förhandlingarna utifrån relevanta fakta och teorier. Om du var förhindrad från att medverka i utskottsarbetet så får du besvara frågan hypotetiskt.
  • Beskriv den vinnande resolutionen i ditt utskott och berätta varför du tror att det gick som det gick för ditt land. (OM du var frånvarande kan du inte besvara den här frågan)

Del 2 som ska omfatta ca hälften av texten ska analysera arbetet i Generalförsamlingen.

  • Vilken generalförsamlingsfråga arbetade du med?
  • Vilka slutsatser drog du om ditt lands ståndpunkt i frågan? Varför drog du de slutsatserna?
  • Analysera ditt lands möjligheter att få igenom sin ståndpunkt i förhandlingarna utifrån relevanta fakta och teorier. Om du var förhindrad från att medverka i generalförsamlingsarbetet så får du besvara frågan hypotetiskt.
  • Beskriv den vinnande resolutionen och berätta varför du tror att det gick som det gick för ditt land. (OM du var frånvarande kan du inte besvara den här frågan)

Formalia

Lämna in ditt svar på Vklass i rätt mapp.

Kriterie

E

C

A

Analys

En grundläggande analys finns. Dessa analyser syns i slutsatserna.

En utförlig analys finns genomgående. Dessa analyser lyfts fram i slutsatserna

En utförlig och nyanserad analys finns genomgående i texten. Dessa analyser är framträdande i slutsatsen.

Fakta

Grundläggande fakta används korrekt.

Fakta används på ett relevant och korrekt sätt.

Fakta är relevant och analytiskt använt.

Formalia

Arbetet fyller de formella krav som ställdes.

   

 

Krigsförbrytelser

Folkrätten vilar i att stater kommit överens om att följa vissa avtal sinsemellan. Det kan närmast liknas vid att du bara skulle behöva följa de lagar du känner för och har erkänt. Du skulle alltså om du var en stat kunna hävda att eftersom du inte erkänt hastighetsbegränsningarna på våra motorvägar så får du köra precis så fort som du vill. 

För att komma till sans med detta ofog så har stater och FN enats kring vissa principer och avtal för att styra upp de vidrigheter som utspelar sig vid krig. GENEVEKONVENTIONERNA och HAAGKONVENTIONERNA är grunden i KRIGETS LAGAR. Tillsammans med betämmelser om de Mänskliga rättigheterna så utgör dessa grunden för hur stater får bete sig emot varandra. Efter Andra världskriget så skapades FN för att främja fred och samarbete. 

2002 skapades ICC den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, som har till uppgift att se till så att stater förljer Romstadgan

En stat kan bara bryta emot en internationell lag eller överenskommelse som de erkänt. 

Klicka här för att ladda hem min powerpoint som försöker förenkla och förklara detta.

Video som förklarar Genevekonventionerna:

 

Svenska dagbladet har idag 13 november en översikt över hur olika länder har hanterat frågan om återvändare. Den syns inte ännu på deras hemsida men dyker väl snart upp. Här är en länk till deras samlingsida om hur IS-återvändare ska behandlas.  

Davids instuderingsfrågor kring HBT

Klicka på den här raden någonstans så når du dokumentet med frågorna.